برگزاری پنجمین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

پنجمین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب روز پنجشنبه 26 بهمن ماه با حضور نمایندگان انجمن، دانشگاه صنعتی اصفهان و آبفای اصفهان در محل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از ساعت 8 الی 10 برگزار شد.

در این جلسه طرح نهایی پوستر کنگره به تصویب رسید و مقرر شد تا آخر بهمن ماه به چاپ رسیده و توزیع شود. همچنین فرمت بروشور کنگره بررسی و مقرر شد طرح اولیه آن تا جلسه آینده ارائه شود. در ادامه ضمن بررسی اجزای هزینه و منابع درآمدی کنگره، هزینه قابل پرداخت توسط شرکت کنندگان برآورد شد.

جلسه بعد در نیمه دوم اسفند ماه برگزار می شود. 

خواندن 76 دفعه