پنج شنبه, 03 اسفند 1396 ساعت 20:48

برگزاری آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران در سال 1396

بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن در روز پنجشنبه 3 اسفندماه از ساعت 12 الی 13:30 تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

گزارش جلسات 4 و 5 شورای سیاستگزاری دومین کنگره علومم و مهندسی آب و فاضلاب و پوستر آن به اطلاع اعضا رسید؛

روند مالی اولین همایش مدیریت مصرف و هدررفت آب بررسی شده و چگونگی تسویه حساب با دانشگاه عباسپور مورد بحث قرار گرفت؛

گزارش چاپ نشریه انجمن و جلسه هیئت تحریریه ارائه و نظرات اعضا دریافت شد؛

در رابطه با فعالیتهای انجام شده در سال جاری جمع بندی شد و فعالیتهای قابل انجام در سال آینده موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

مقرر شد ضمن ادامه فعالیتهای تعریف شده مثل برگزاری کنگره و انتشار مجله، با ارتباط بیشتر با دستگاههای صنعتی و کسب نظر از نیازهای آنان چند مورد از این نیازمندیها در چند نقطه کشور شناسایی و در رابطه با آن بصورت برگزاری کارگاه و یا ارائه طرح و همچنین تهیه دستورالعمل و استاندارد اقدام شود.

همچنین گزارش سفر هیئت سویسی از شرکت Eawag مطرح و چگونگی برگزاری کارگاه تصفیه فاضلاب در جوامع روستایی و تفاهم نامه با آن شرکت برای فعالیتهای مشترک به اطلاع اعضا رسید.