انتشار اولین شماره در سال چهارم نشریه علمی - ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب

 

جدیدترین شماره نشریه علمی ترویجی انجمن منتشر شد:

علوم و مهندسی آب و فاضلاب، سال 4، شماره 1  

لطفا جهت دانلود به پیوست مراجعه نمایید. 


 

نماد اعتماد الکترونیکی