سومین جلسه شورای سیاستگزاری همایش مدیریت مصرف

 

سومین جلسه شورای سیاستگزاری همایش مدیریت مصرف روز سه شنبه 25 تیر 1398 تشکیل شد. در این جلسه ابتدا گزارش فعالیتهای انجام شده توسط دبیرخانه ارائه شد. در ادامه در خصوص تکمیل فرایند اطلاع رسانی، هزینه های همایش و میزان حق ثبت نام و برنامه های لازم برای جذب اسپانسر و فروش غرفه های نمایشگاه بحث و مقرر شد در جلسه آینده تصمیم گیری شود.

خواندن 68 دفعه

نماد اعتماد الکترونیکی