برگزاری جلسات دهم تا پانزدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

برگزاری جلسات دهم تا پانزدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

 

دهمین جلسه در تاریخ چهارشنبه ۱ مردادماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۰۰

اهم موارد مورد بحث:

-         انتخابات مسئولیت‌های هیئت مدیره جدید انجام شد و افراد زیر انتخاب شدند:

              رئیس هیئت مدیره: انجمن هیدرولیک ایران- دکتر مسعود منتظری نمین

              نایب رئیس هیئت مدیره: انجمن آب و فاضلاب ایران- دکتر مسعود تابش

              خزانه دار: انجمن مهندسی رودخانه ایران- دکتر سیدعلی ایوب زاده

              دبیر: دکتر امیر صمدی

-         مقرر شد جلسه بحث در خصوص طرح نظام مهندسی آب به روز شنبه ۴ مردادماه موکول گردد و انجمن های دیگر نیز در این فرصت پاسخ لازم را تهیه کنند.

 

 

یازدهمین جلسه در تاریخ شنبه ۴ مردادماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۴۵

 

اهم موارد مورد بحث:

-         بحث و تبادل نظر در خصوص ویرایش نهایی طرح قانون نظام مهندسی آب انجام شد و بعد از توضیحات آقایان دکتر ایوب زاده و دکتر سلطانی که زحمت جمع بندی نظرات را کشیده بودند، هرکدام از حاضرین در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند

-         بحث بر روی ماده ۵ قانون به صورت مفصل انجام شد و بخش هایی از آن با توافق اعضا ویرایش گردید.

 

 

دوازدهمین جلسه در تاریخ جمعه ۱۰ مردادماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۳۰

 

اهم موارد مورد بحث:

-         بحث و تبادل نظر در خصوص ویرایش نهایی طرح قانون نظام مهندسی آب انجام شد و اعضا نقطه نظرات خود را در خصوص مواد ۵ و ۱۴ و ترکیب کمیته استانی و شورای مرکزی سازمان بیان نمودند. 

-         مقرر شد جلسه ای فیمابین آقایان دکتر مسعود منتظری نمین، دکتر جهانگیر پرهمت، دکتر محمدساعد محمودی، دکتر حمیدرضا خدابخشی، دکتر جابر سلطانی و دکتر امیر صمدی برای تصمیم گیری در خصوص ترکیب شورای مرکزی تشکیل و جمع بندی ایشان به جلسه اتحادیه منعکس گردد.

 

 

سیزدهمین جلسه در تاریخ دوشنبه ۱۳ مردادماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰

 

اهم موارد مورد بحث:

-         دسته بندی رشته های مختلف مربوط به قانون انجام گردید و ۹ رشته مختلف مصوب شدند. 

-         مواد قانونی ۱ الی ۶ مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

 

 

چهاردهمین جلسه در تاریخ سه شنبه ۱۴ مردادماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۴۵

 

اهم موارد مورد بحث:

-         ادامه بحث و بررسی بر روی مواد قانون نظام مهندسی آب انجام گردید.

 

پانزدهمین جلسه در تاریخ دوشنبه ۲۰ مردادماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۳۰

اهم موارد مورد بحث:

-         ادامه بحث و بررسی بر روی مواد قانون نظام مهندسی آب انجام گردید.

-         مقرر شد آقایان دکتر ایوب زاده و دکتر پرهمت نسبت به ویراستاری و رفع ایرادات جزئی باقیمانده قانون نظام مهندسی اقدام نمایند.