نام

سازمان

دکتر امیر تائبی

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مهدی برقعی

مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر ابراهیم شاه قاسمی

دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

دکتر حسین محمدولی سامانی

گروه عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

مهندس علی ربوبی خبوشانی

شرکت مهندسین مشاور آبران

دکتر امیرحسین محوی

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

دکتر ناصر مهردادی

دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

دکتر پرویز منجمی              

استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

دکتر محمدتقی منزوی       

استاد سابق دانشکده فنی دانشگاه تهران

دکتر علی ترابیان

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

دکتر منوچهری    

مدیرعامل اسبق شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا