نام

تخصص

دانشگاه/ مؤسسه

کشور

وبسایت

Raziyeh Farmani

مدل‌سازی شبکه آب و فاضلاب شهری

University of Exeter

انگلستان

http://emps.exeter.ac.uk/engineering/staff/rfarmani

Kourosh Behzadian

مدیریت هوشمند شبکه‌های آب و فاضلاب

University of West London

انگلستان

https://www.uwl.ac.uk/users/kourosh-behzadian

Mohammad Gharesifard

حکمرانی آب

IHE Delft Institute

هلند

https://www.un-ihe.org/mohammad-gharesifard

Mohammad Taleghani

محیط‌زیست شهری

University of salford

انگلستان

https://www.salford.ac.uk/built-environment/our-staff/sobe-academics/mohammad-taleghani

Ali Nazemi

مدل‌سازی شبکه آب و فاضلاب شهری

Concordia University

کانادا

https://www.concordia.ca/faculty/alireza-nazemi.html

Yahya Mahzoun

تصفیه فاضلاب و تولید انرژی

SWING

ژاپن

https://www.swing-w.com/eng/

Masoud Asadzadeh

بهینه‌سازی شبکه توزیع آب

Manituba University

کانادا

http://home.cc.umanitoba.ca/~asadzadm/

Fuzhan Nasiri

مدل‌سازی و شبیه‌سازی کیفی آب

Concordia University

کانادا

https://www.concordia.ca/faculty/fuzhan-nasiri.html

Saeed Hashemi

مدل‌سازی شبکه آب شهری Queen's University کانادا 

Ehsan Roshani

شبکه آب شهری National Research Council of Canada کانادا  -

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا